လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

ခရီးစဉ်များ

ရက် ခရီးစဉ်

YANGON-MANILA-MAKATI- PAGSANJAN-TAAL VOLCANO-SUBIC BAY

ရက် ခရီးစဉ်

YANGON-HONG KONG-MACAO

ရက် ခရီးစဉ်

YANGON-DUBAI CITY-DHOW CRUISE CREEK-DESERT SAFARI-MIRACLE GARDEN

၁၀ ရက် ခရီးစဉ်

YANGON-TORONTO-MONTREL-VANCOUVER-VICTORIA-CALGARY-BANFF