လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

Authentic Myanmar မှ ဗီဇာဝန်ဆောင်မှုပေးသော နိုင်ငံများ

code - 200325

VISA FEES (EMBASSY)

180 USD (Depend on exchange rate Australian Dollar to US Dollar)

SERVICE FEES

45 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

2 ~ 4 Weeks – Working Days

OUR SERVICE

Appointment ယူပေးခြင်း၊ Visa Application Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ Family Composition ဖြည့်ပေးခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ မလိုအောင် စစ်ဆေးပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ (သံရုံးသို့  Interview ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး သွားရောက်လျှောက်ထားရမည်။)

VENUE

VFS.Global Myanmar Ltd.

VENUE ADDRESS

Hledan Centre, Room No. (512), 5th Floor, Corner of Pyay Road and Hledan Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.

EMBASSY CONTACT

+95 97 9108 9462, +95 97 9108 9461

EMBASSY WEBSITE

https://www.vfsglobal.com/australia/myanmar/

VISA FEES (EMBASSY)

160 USD (Depend on exchange rate Canadian Dollar to US Dollar)

SERVICE FEES

50 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

2 ~ 4 Weeks – Working Days

OUR SERVICE

Online Visa Application Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ Family Information Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ Document Check-List သေချာစွာစစ်ပေးခြင်း၊ တင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ မလိုအောင် စစ်ဆေးပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ (သံရုံးသို့ Interview ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး သွားရောက်လျှောက်ထားရမည်။)

VENUE

VFS.Global Myanmar Ltd.

VENUE ADDRESS

Hledan Centre, Room No. (512), 5th Floor, Corner of Pyay Road and Hledan Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.

EMBASSY CONTACT

+95 9791089463, +95 9791089464

EMBASSY WEBSITE

https://www.vfsglobal.ca/canada/myanmar/

VISA FEES (EMBASSY)

90500 Kyats

SERVICE FEES

45 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

10 Days – Working Days

OUR SERVICE

Appointment ယူပေးခြင်း၊ Visa Application Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ စာရွက် စာတမ်းများ မလိုအောင် စစ်ဆေးပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ (သံရုံးသို့ Interview ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး သွားရောက် လျှောက်ထားရမည်။)

VENUE

France Embassy (Yangon)

VENUE ADDRESS

102, Pyidaungsu Yeiktha Road, Dagon Township, Rangoun

EMBASSY CONTACT

+95 (1) 8212-520

EMBASSY WEBSITE

https://mm.ambafrance.org/

VISA FEES (EMBASSY)

80 USD (Depend on exchange rate Euro to US Dollar)

SERVICE FEES

45 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

04 Days – Working Days

OUR SERVICE

Appointment ယူပေးခြင်း၊ Visa Application Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ စာရွက် စာတမ်းများ မလိုအောင် စစ်ဆေးပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ (သံရုံးသို့  Interview ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး သွားရောက် လျှောက်ထားရမည်။)

VENUE

VFS.Global Myanmar Ltd.

VENUE ADDRESS

Room no 512, 5th Floor, Hledan Centre, Corner of Hledan Road and Pyay Road, Kamayut Township, Yangon, MyanmarSquare, Yangon

EMBASSY CONTACT

+95 9 750131378

EMBASSY WEBSITE

 https://www.vfsglobal.com/Germany/Myanmar/

VISA FEES (EMBASSY)

72 USD

SERVICE FEES

45 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

05 Days – Working Days

OUR SERVICE

Appointment ယူပေးခြင်း၊ Visa Application Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ စာရွက် စာတမ်းများ မလိုအောင် စစ်ဆေးပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ (သံရုံးသို့ Interview ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး သွားရောက် လျှောက်ထားရမည်။)

VENUE

Italy Embassy (Yangon)

VENUE ADDRESS

No 3, Inya Myaing Road, Golden Valley, Yangon, Myanmar

EMBASSY CONTACT

+95 9 750131378

EMBASSY WEBSITE

https://ambyangon.esteri.it/ambasciata_yangon/en/ambasciata/

VISA FEES (EMBASSY)

33700 Kyats

SERVICE FEES

30 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

04 Days – Working Days

OUR SERVICE

Visa Application Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ စာရွက် စာတမ်းများ မလိုအောင် စစ်ဆေးပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ (သံရုံးသို့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး သွားရောက် လျှောက်ထားရမည်။)

VENUE

Japan Embassy (Yangon)

VENUE ADDRESS

No.100 Natmauk Road, Bahan Township, Yangon

EMBASSY CONTACT

+95 (1)-549644~8

EMBASSY WEBSITE

https://www.mm.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html

VISA FEES (EMBASSY)

50 USD / 75 USD

SERVICE FEES

20 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

04 Days – Working Days

OUR SERVICE

Visa Application Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ စာရွက် စာတမ်းများ မလိုအောင် စစ်ဆေးပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ (သံရုံးသို့ ကိုယ်စာဝင်ပေးသည်။)

VENUE

China Embassy (Yangon)

VENUE ADDRESS

No.1 Baho Road, Yangon

EMBASSY CONTACT

+95 (1)-221280

EMBASSY WEBSITE

http://mm.china-embassy.org/eng/

VISA FEES (EMBASSY)

30 USD

SERVICE FEES

20 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

04 Days – Working Days

OUR SERVICE

Visa Application Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ စာရွက် စာတမ်းများ မလိုအောင် စစ်ဆေးပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ (သံရုံးသို့ ကိုယ်စာဝင်ပေးသည်။)

VENUE

China Embassy (Yangon)

VENUE ADDRESS

No.1 Baho Road, Yangon

EMBASSY CONTACT

+95 (1)-221280

EMBASSY WEBSITE

http://mm.china-embassy.org/eng/

VISA FEES (EMBASSY)

50 USD

SERVICE FEES

20 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

1 Week – Working Days

OUR SERVICE

Visa Application Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ စာရွက် စာတမ်းများ မလိုအောင် စစ်ဆေးပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ (သံရုံးသို့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး သွားရောက် လျှောက်ထားရမည်။)

VENUE

Taiwan Embassy (Yangon)

VENUE ADDRESS

No.7D, Pyi Daw Aye Avenue, Yangon.

EMBASSY CONTACT

+95 (1)- 527 249, +95 (1)- 514 119

EMBASSY WEBSITE

https://www.roc-taiwan.org/mm_mm/index.html

VISA FEES (EMBASSY)

170 ~ 210 USD

SERVICE FEES

15 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

1 Week – Working Days

OUR SERVICE

Online Visa Application Form ဖြည့်ပေးသည်။

EMBASSY WEBSITE

https://www.roc-taiwan.org/mm_mm/index.html

VISA FEES (EMBASSY)

160 USD + 32 USD

SERVICE FEES

55 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

Depend On Appointment Date

OUR SERVICE

Appointment ယူပေးခြင်း၊ Visa Application Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ စာရွက် စာတမ်းများ မလိုအောင် စစ်ဆေးပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ (သံရုံးသို့ Interview ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး သွားရောက် လျှောက်ထားရမည်။)

VENUE

U.S Embassy (Yangon)

VENUE ADDRESS

110 University Ave, Kamayut Township, Rangoon, Burma

EMBASSY CONTACT

+95 (1)-753-6509

EMBASSY WEBSITE

https://mm.usembassy.gov/

VISA FEES (EMBASSY)

81600 Kyats

SERVICE FEES

30 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

2 ~ 3 Weeks – Working Days

OUR SERVICE

Visa Application Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ စာရွက် စာတမ်းများ မလိုအောင် စစ်ဆေးပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ (သံရုံးသို့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး သွားရောက် လျှောက်ထားရမည်။)

VENUE

Turkey Embassy (Yangon)

VENUE ADDRESS

No. 19 (AB), Kan Yeik Thar Street,Mayangone Township,Yangon

EMBASSY CONTACT

+95 (1)- 662 992

EMBASSY WEBSITE

http://nepido.be.mfa.gov.tr/Mission

VISA FEES (EMBASSY)

40 USD

SERVICE FEES

20 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

4 ~ 10 Days – Working Days

OUR SERVICE

Visa Application Form ဖြည့်ပေးခြင်း၊ စာရွက် စာတမ်းများ မလိုအောင် စစ်ဆေးပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ (သံရုံးသို့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး သွားရောက် လျှောက်ထားရမည်။)

VENUE

South Korea Embassy (Yangon)

VENUE ADDRESS

No.97, University Avenue, Yangon, Myanmar

EMBASSY CONTACT

+95 (1)- 527-142

EMBASSY WEBSITE

http://overseas.mofa.go.kr/mm-en/index.do

VISA FEES (EMBASSY)

57 USD

SERVICE FEES

20 USD

VISA PROCESSING TIME (ESTIMATED)

2 Days – Working Days

OUR SERVICE

Online Visa Application Form ဖြည့်ပေးသည်။

VENUE

Malaysia Embassy (Yangon)

VENUE ADDRESS

No. 82, Pyidaungsu Yeiktha Road Dagon Township, Yangon

EMBASSY CONTACT

+95 (1)- 220-230

EMBASSY WEBSITE

https://www.kln.gov.my/web/mmr_yangon