လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

အဝတ်အစားလှူဒါန်းခြင်း

အဝတ်အစားလှူဒါန်းခြင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဇလွန် မူလတန်းကျောင်းသားများကို လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။