လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

လူမှုရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ

2013

လှုပ်ရှားမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2013ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း () ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2014

လှုပ်ရှားမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2014ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း () ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2015

လှုပ်ရှားမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2015ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း () ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2016

လှုပ်ရှားမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2016ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း () ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2017

လှုပ်ရှားမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2017ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း () ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2018

လှုပ်ရှားမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2018ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း () ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2019

လှုပ်ရှားမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2019ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း () ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2020

လှုပ်ရှားမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် 2020ခုနစ် အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း () ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။