လူမှုကွန်ယက် မှ ဆက်သွယ်ရန်

Authentic နှင့် ခရီးသွားစို့

မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (VISA ON ARRIVAL) ဖြင့် သွားရောက်နိုင်သောနိုင်ငံများ

code - 200325

 1. Armenia
 2. Benin
 3. Djibouti
 4. Ethiopia
 5. Gabon
 6. Georgia
 7. India (visa with free of charge)
 8. Kenya
 9. Kyrgyzstan
 10. Lesotho
 11. Malaysia
 12. Qatar
 13. Rwanda
 14. Sao Tomé and Príncipe
 15. Sri Lanka
 16. Tanzania
 17. Uganda
 18. Ukraine
 19. Zambia
 20. Zimbabwe